Què oferim

A partir d'una valoració personalitzada, l’equip multidisciplinari d’Aviparc Centre de dia elabora el Pla d'Atenció Individualitzat amb l'objectiu d'oferir una sèrie de programes adequats de reeducació específica de les funcions deficitàries o deteriorades de cada usuari, per tal d’estimular les capacitats físiques i psíquiques i mantenir l'autonomia, així com d’afavorir la relació amb el seu entorn social.

Aquests programes s’articulen en activitats, agrupades en tallers específics, amb les quals treballem les capacitats funcionals, cognitives, motores, emocionals i de participació comunitària dels nostres usuaris i usuàries.

Els eixos bàsics d’actuació dels nostres tallers són: l’estimulació cognitiva, l’activitat física, la socialització i l’entreteniment.

Els objectius del programa d’activitats que ofereix Aviparc Centre de dia per a la gent gran són els següents:

 • Prevenir el deteriorament i mantenir les aptituds.
 • Estimular i mantenir les capacitats mentals.
 • Evitar la desconnexió de l’entorn i enfortir les relacions socials.
 • Donar seguretat i incrementar l’autonomia personal de l’usuari.
 • Estimular la pròpia identitat i autoestima: dignificar.
 • Minimitzar l’estrès i evitar reaccions psicològiques anòmales.
 • Millorar el rendiment cognitiu.
 • Millorar el rendiment funcional.
 • Incrementar l’autonomia personal en les activitats de la vida diària.
 • Millorar l’estat i el sentiment de salut.
 • Millorar la qualitat de vida dels usuaris i dels seus familiars i cuidadors.

Totes les activitats del nostre Centre de dia estan concebudes, planificades, programades i realitzades sota els criteris d’Utilitat, Continuïtat i Creativitat.

Programes del Centre de dia

AVD

Acolliment i convivència, cura de la higiene personal, servei de menjador.

L'objectiu d'aquest programa és facilitar que l'usuari mantingui la seva autonomia en les activitats de la vida diària en els àmbits de la higiene personal, el vestir, la mobilitat, l'alimentació, etc..., incidint especialment en les seves capacitats cognitives funcionals.

Atenció específica de demències

L'objectiu final d'aquest programa és utilitzar diverses tècniques o mètodes d'intervenció cognitiva (teràpia d'orientació a la realitat, taller d’estimulació cognitiva, reminiscència, tècniques de validació, esquema corporal i activitats significatives i de la vida diària) per estimular la pròpia identitat i l’autoestima de la persona i millorar la qualitat de vida dels usuaris i dels seus familiars i cuidadors.

Activitats físiques

Els objectius generals d'aquest programa són mantenir la coordinació motriu, estimular la memòria, afavorir el reconeixement del cos, afavorir el manteniment de la lateralitat, estimular el sentit del ritme i realitzar exercicis bàsics de relaxació.

Control sanitari

El responsable higiènic sanitari del Centre es responsabilitza, juntament amb la directora, dels aspectes següents:

 • Accés dels usuaris a l'atenció sanitària necessària pels mitjans propis o aliens. Aquests hauran de tenir assignat un metge de capçalera.
 • Correcta organització i administració dels medicaments.
 • Supervisió dels menús que se serveixin i de la seva adaptació a les pautes d'alimentació contingudes en el document de control assistencial.
 • Actualització de les dades que consten en el document de control assistencial de cada usuari.
 • Condicions higièniques de l'establiment, dels usuaris i del personal.
 • Elaboració dels protocols necessaris per a una correcta atenció dels usuaris i del control de la seva aplicació.

Animació sociocultural

L'objectiu d'aquest programa és l'organització de diverses activitats per a l'estimulació en la participació i també en l'àmbit terapèutic. Fomentant aquelles que agradin a l'usuari, estimulant la seva capacitat d'actuació i decisió, i ensenyant estratègies adequades que permetin afrontar amb èxit els problemes quotidians i reduir així el sentiment de frustració. Entre d’altres, es duran a terme tallers de manualitats, cuina, lectura, teatre, creació literària i també activitats audiovisuals, d'oci terapèutic i sortides culturals.

Suport psicològic i acompanyament a les famílies

Mitjançant un servei d’assessorament i orientació sobre la malaltia del seu familiar i els problemes que es plantegen, així com informació sobre els centres on poden sol•licitar suport. Organització d'activitats conjuntes (sessions divulgatives, grups de suport emocional) que afavoreixin la comunicació entre les famílies dels usuaris i usuàries amb l’objectiu de reduir l'impacte negatiu de la cura que de vegades experimenten els cuidadors i cuidadores no professionals. Amb una plena disponibilitat per part del Centre per escoltar i atendre tot tipus de qüestions que incideixin en una millora de la seva qualitat de vida.

Tallers específics

Estimulació cognitiva

L'estimulació cognitiva, una eina amb la qual ajudem a mantenir i potenciar les diferents capacitats cognitives (atenció, memòria, concentració, raonament, etc.) dels nostres usuaris i usuàries.

L'objectiu del taller és que els usuaris gaudeixin d'autonomia cognitiva, treballant en un clima on prevalguin l'empatia, la participació activa, la igualtat i la companyonia.

Veure imatges del taller

Entrenament de la memòria

Taller dirigit a persones majors de 60 anys sense deteriorament cognitiu que vulguin mantenir i millorar la seva memòria.

Veure imatges del taller

Manualitats

El taller de manualitats porta a terme activitats que tendeixen a afavorir la capacitat de concentració, estimular la capacitat viso-manual i treballar la psicomotricitat fina dels usuaris, així com potenciar el treball en grup i la creativitat.

Veure imatges del taller

Fisioteràpia i gimnàstica de manteniment

En l'àmbit geriàtric, la fisioteràpia és una eina clau per restablir, mantenir i millorar les activitats de la vida diària mitjançant la recuperació i l'adquisició dels patrons bàsics de moviment.

A més, tenim en compte els factors psico-emotius propis, intentant potenciar al màxim les relacions amb la societat i amb les persones més properes.

Els programes de mobilitat en persones cognitivament limitades representen una eina molt important en l’alentiment del seu procés degeneratiu. De fet, l'objectiu del taller en persones amb demència, ja sigui malaltia d'Alzheimer, demència vascular, trastorn de Pick, Parkinson, Corea de Huntington…, és el de mantenir el màxim nivell d'autonomia, el màxim de temps possible. El massatge terapèutic també ens ajuda a assolir aquests objectius.

Veure imatges del taller

Smartbrain Estimulació cognitiva informatitzada

És un programa interactiu i multimèdia especialment ideat per a l'estimulació i el desenvolupament de les capacitats cognitives de les persones:

 • Memòria
 • Atenció
 • Llenguatge
 • Reconeixement
 • Càlcul

Per les seves característiques, Smartbrain és idoni pel tractament i rehabilitació mitjançant estimulació cognitiva, de persones que sofreixen o tenen risc de sofrir dèficit cognitiu, com:

 • Envelliment
 • Malaltia d’Alzheimer
 • Altres demències afins
 • Dany cerebral

Un estudi pilot ha confirmat positivament l'eficàcia d’Smartbrain com a sistema d'estimulació per a persones amb dèficit cognitiu.

Veure imatges del taller

Musicoterapia

La música, com a teràpia no farmacològica, és una eina excel•lent per afavorir el benestar psicològic i el manteniment de facultats cognitives com l'atenció, la memòria i el llenguatge, independentment de les capacitats de cada persona. Permet també treballar aspectes molt diversos com la motricitat, la cohesió del grup i el sentiment d'identitat individual. Entre les activitats més significatives del taller cal destacar el cant, l’audició o l’acompanyament instrumental de cançons conegudes.

Veure imatges del taller

Serveis opcionals

Perruqueria

Informació i assessorament

Podologia

Transport

Disposem de servei propi de transport adaptat a domicili. Oferim diferents opcions de contractació d’aquest amb l'objectiu de facilitar l'accés al nostre Centre de dia.

Ford Tourneo adaptat per a cadira de rodes